/Files/images/nov_dosl-eksp/звіт.JPG


АЛГОРИТМ
підготовки звіту за результатами упровадження програм дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня

Звіт
про впровадження програми
дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського та регіонального рівня

Назва навчального закладу Боярський НВК «Колегіум - ЗОШ І – ІІІ ступенів №3»

Тема дослідно-експериментальної роботи (далі -ДЕР). «Організаційно-педагогічні засади допрофільного та профільного навчання за педагогічною технологією «Росток»»

Рівень експерименту - Всеукраїнський

Науковий керівник - заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, кандидат педагогічних наук, професор Т.О. Пушкарьова

консультант, координатор у районі - завідувачка ІМЦ Швидка Лариса Семенівна


– ПІБ керівника навчального закладу – Михайлова Стелла Євгенівна

– ПІБ педагогічного працівника навчального закла­ду, відповідального за реалізацію програми ДЕР - Волошена Раїса Вікторівна

– ПІБ педагогічних працівників, які реалізують програму ДЕР – Михайлова С.Є., Хмара А.М, Волошена Р.В., Черевко І.А., Бондарчук Н.М., Посікера І.П., Тарасюк Л.І., Бородієнко Г.А., Незабитовський І.М., Хмара О.М., Шалабай Н.О., Полевик Г.О..

Мета дослідження - розроблення, наукове обґрунтування та апробація організаційно-педагогічні моделі допрофільного та профільного навчання на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічною технологією «Росток».

Завдання- дослідження:

1. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в науковій літературі і практиці.

2. Визначити і теоретично обґрунтувати умови розвитку учнів основної школи.

3. Розробити модель розвитку та формування допрофільної і профільної освіти в загальноосвітньому навчальному закладі та експериментально перевірити її ефективність.

4. Виявити й науково обґрунтувати психолого-педагогічні умови розвитку учнів за науково-педагогічною технологією «Росток».

5. Узагальнити та презентувати досвід реалізації програми дослідно-експериментальної роботи з теми дослідження у ході проведення науково-методичних заходів районного, регіонального та всеукраїнського рівнів.

Термін проведення ДЕР (зазначити роки). - Вересень 2015 – червень 2020 р.р.

Класи, в яких реалізується програма дослідно-експериментальної роботи – 5 – 11 класи

Кількість учнів, залучених до впровадження програми дослідно-експери­мен­тальної роботи – 191.

Очікувані результати ДЕР. - Очікувані результати ДЕР. – розроблення комплексної моделі допрофільного та профільного навчання на засадах інтегративно–діяльнісного підходу за науково – педагогічною технологією «Росток», підготовка програм допрофільного та профільного навчання на засадах інтегративно–діяльнісного підходу за науково – педагогічною технологією «Росток», створення методичних збірників та навчальних посібників на основі використання інтегративно–діяльнісного підходу за науково – педагогічною технологією «Росток», підвищення рівнів психолого– педагогічної компетентності та готовності вчителів до допрофільного та профільного навчання на засадах інтегративно–діяльнісного підходу за науково – педагогічною технологією «Росток»

– Етап реалізації ДЕР у 2016/2017 н.р. Організаційно-прогностичний (січень 2016 року – грудень 2016 року , Пошуково – формувальний етап (січень 2017 – травень 2019).

ПРОГРАМА
проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня
з теми «Організаційно-педагогічні засади допрофільного та профільного навчання за педагогічною технологією «Росток»»

(для учнів 9 - 11 класів 2016/2020 н.р.) протягом вересня 2015 року – травень 2020 року

№ з/п Заходи, спрямовані на реалізацію завдань експерименту Термін виконання Виконавець Очікувані результати
Організаційно-прогностичний (січень 2016 року – грудень 2016 року
1. Формування готовності педагогічного ко­лек­тиву до визначення та створення пси­холого-педагогічних умов розвитку компетентного школяра в умовах допрофільної та профільної освіти за педагогічною технологією «Росток» січень 2016 року – грудень 2016 року Михайлова С.Є., Хмара А.М.. Черевко І.А., Волошена Р.В., учасники дослідно-експериментальної роботи Створення науково-мето­дич­но­го підґрунтя експерименту, роз­в­и­ток готовності фахівців до за­без­печення розвитку компетентного школяра в умовах допрофільної та профільної освіти
2. Розроблення критеріїв та показників ефективності допрофільного та профільного навчання на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за педагогічною технологією «Росток» січень 2016 року – грудень 2016 року Михайлова С.Є., Хмара А.М.. Черевко І.А., Волошена Р.В..
3. Розроблення і презентація учасниками педагогічного експерименту програми і методики проведення експериментальних досліджень, організація їх виконання січень 2016 року – грудень 2016 року Михайлова С.Є., Хмара А.М.. Черевко І.А., Волошена Р.В., учасники дослідно-експериментальної роботи
4. Проведення психолого-діагностичних до­сліджень з метою виявлення відпо­відності профілів навчання освітнім потребам учнів січень 2016 року – грудень 2016 року Михайлова С.Є., Хмара А.М. Черевко І.А., Волошена Р.В., Кучеренко В.В., Герасимюк Т.В., Мирончук О.М.. Виявлення відпо­відності про­філів навчання освітнім по­требам учнів
5. Розроблення психолого-діагностичного ходу та інструментарію для відстеження результатів педагогічного експерименту, визначення позитивних і негативних прогнозів експериментальної роботи січень – грудень 2016 року Михайлова С.Є., Герасимюк Т.В., Мирончук О.М.. Створення цілісного освітнього простору для розвитку компетентного школяра в умовах допрофільної та профільної освіти за педагогічною технологією «Росток», формування профорієнтаційного розвитку учня
6. Підготовка авторських програм спец­курсів і факультативів з теми дослідно-експериментальної роботи січень – грудень 2016 року Михайлова С.Є., Хмара А.М.. Черевко І.А., Волошена Р.В., учасники дослідно-експериментальної роботи Реалізація завдань дослідно-експериментальної роботи
7. Презентація результатів дослідно-екс­пе­риментальної роботи на всеук­ра­їн­сь­ких кон­ференціях, семінарах, освітніх вистав­ках січень – грудень 2016 року Михайлова С.Є., Волошена Р.В.. Підвищення рівня професійного розвитку педагогічних праців­ників на­вчаль­ного закладу, впровадження влас­них здобутків
Пошуково – формувальний етап ( січень 2017 – травень 2019)
8. Експериментальне розроблення апробація та впровадження змісту, завдань та психолого – педагогічних умов розвитку компетентного школяра в умовах допрофільної та профільної освіти за педагогічною технологією «Росток» Січень 2017 – травень 2019 Михайлова С.Є., Хмара А.М.. Черевко І.А., Волошена Р.В., учасники дослідно експериментальної роботи Реалізація завдань дослідно– експериментальної роботи
9. Науково – теоретичне забезпечення змісту педагогічного експерименту Січень 2017 – травень 2019 Михайлова С.Є., Хмара А.М.. Черевко І.А., Волошена Р.В., учасники дослідно експериментальної роботи Реалізація завдань дослідно – експериментальної роботи
10. Розроблення, апробація та впровадження моделі допрофільного та профільного навчання на засадах інтегративно – діяльнісного підходу за науково – педагогічною технологією «Росток» Січень 2017 – травень 2019 Михайлова С.Є., Хмара А.М.. Черевко І.А., Волошена Р.В., учасники дослідно експериментальної роботи Реалізація завдань дослідно – експериментальної роботи
11. Розроблення моделі розвитку компетентного школяра основної школи за умов допрофільної та профільної освіти за педагогічною технологією «Росток» Січень 2017 – травень 2019 Михайлова С.Є., Хмара А.М.. Черевко І.А., Волошена Р.В., учасники дослідно експериментальної роботи Апробація та впровадження моделі розвитку компетентного школяра в умовах допрофільної та профільної освіти за педагогічною технологією «Росток»
12. Проведення тренінгів, відкритих уроків, педагогічних рад, круглих столів, семінарів з питань дослідно – експериментальної роботи на базі експериментального навчального закладу. Січень 2017 – травень 2019 Михайлова С.Є., Хмара А.М.. Черевко І.А., Волошена Р.В., учасники дослідно експериментальної роботи Оволодіння педагогічними працівниками знаннями про особливості розвитку компетентного школяра в умовах допрофільної та профільної освіти за педагогічною технологією «Росток»
13. Організація роботи з педагогічними працівниками з питань підготовки учнів до науково – дослідницьких робіт. Січень 2017 – травень 2019 Михайлова С.Є., Хмара А.М.. Черевко І.А., Волошена Р.В., учасники дослідно експериментальної роботи
14. Обговорення проблеми ефективного використання інтегративно – діяльнісного методу в до профільному та профільному навчанні (засідання науково – методичної ради, участь та проведення науково – практичних конференцій, семінарів, робота проблемних та творчих груп) Січень 2017 – травень 2019 Михайлова С.Є., Хмара А.М.. Черевко І.А., Волошена Р.В., учасники дослідно експериментальної роботи Покращення результативності навчальних досягнень учнів
15. Апробація інтегративно – діяльнісного методу на основі традиційних та авторських програм Січень 2017 – травень 2019 Михайлова С.Є., Хмара А.М.. Черевко І.А., Волошена Р.В., учасники дослідно експериментальної роботи
16. Презентація результатів дослідно – експериментальної роботи на всеукраїнських конференціях, семінарах, освітніх виставках Січень 2017 – травень 2019 Михайлова С.Є., Хмара А.М.. Черевко І.А., Волошена Р.В., учасники дослідно експериментальної роботи Реалізація завдань дослідно – експериментальної роботи
17. Висвітлення результатів впровадження дослідно – експериментальної роботи на веб – сайті експериментального навчального закладу Січень 2017 – травень 2019 Михайлова С.Є., Хмара А.М.. Черевко І.А., Волошена Р.В., учасники дослідно експериментальної роботи Впровадження результатів дослідно – експериментальної роботи в практику роботи навчальних закладів області

Факти популяризації та оприлюднення результатів реалізації програми ДЕР ---- участь закладу у VIII Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017»; - Посікера І.П. Види алгебраїчних рівнянь та методи їх розв’язування: навчально-методичний посібник. – Боярка, 2017. – 41 с.

- Савушкіна К.К. Програма інтегрованого курсу «Фізика з літературних джерел» для учнів 7 – х класів - Боярка, 2016. – 16с.

- Прахніцька В.В. Перевірка предметних компетентносте й. Практикум з природознавства для учнів 5 – х класів. – Боярка, 2017. -40с.

- Прахніцька В.В. Природничі диктанти з природознавства для учнів 5 – х класів. – Боярка, 2017. -42 с).

- Організація і проведення обласних та районних семінарів, науково – методичний фестиваль з реалізації науково-педагогічної технології «Росток».

Про розгляд питання результатів чергового етапу програми ДЕР. Для наукового обґрунтування кожного етапу ДЕР проводяться консультації з науковими керівниками та розпочато співпрацюз науковцями відділу початкової освіти, відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України,КНЕУ ім. Гетьмана, НТУ «Київський політехнічний інститут», Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій, Державним університетом телекомунікацій, Національним університетом «Києво-Могилянська академія» та Боярським коледжем екології та природних ресурсів. (наказ «Про підсумки ДЕР в Боярській ЗОШ І – ІІІ ступенів №3» №42 від 03.06.2016 року та наказ «Про організацію ДЕР в Боярському НВК «Колегіум - ЗОШ І – ІІІ ступенів №3» №17а від 31.08.2016 року)

Регіональний координатор ДЕР - Бачинська Євгенія Миколаївна, проректор з науково-методичної роботи КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук, доцент

Керівник закладу освіти С.Є. Михайлова


Звіт
про впровадження програми
дослідно - експериментальної роботи Всеукраїнського рівня

Боярська ЗОШ І-ІІІ ст..№3

Тема: Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу індивідуалізації в освіті

Рівень: Всеукраїнський (Наказ МОН України від 15.07.2015 №764)

Наукові керівники:

Вєтров Сергій Володимирович, президент Тьюторської асоціації України, кандидат технічних наук

Консультант: Погрібна Неля Сергіївна, директор Криворізького гуманітарно-технічного ліцею №129, кандидат педагогічних наук

- Михайлова Стелла Євгеніївна

- Кучеренко Вікторія Віталіївна

Семенець Оксана Ярославівна, Слободяник Наталія Олександрівна, Кононенко Леся Михайлівна, Шалабай Наталія Олександрівна, Клименко Олена Миколаївна, Снігур Тетяна Олександрівна, Сафонова Світлана Олексіївна, Сухініна Тамара Василівна, Гришко Олена Володимирівна, Ткаченко Вікторія Віталіївна, Савотікова Людмила Володимирівна, Кудрявцева Тетяна Анатоліївна.

мета: дослідити та визначити оптимальні умови, які забезпечують постійний розвиток дитини, при здійсненні педагогічної практики тьюторства, адаптованої до умов та можливостей загальноосвітніх закладів України та в умовах сім’ї.

завдання:

–індивідуалізація освітнього процесу як основної умови реалізації потенціалу особистості;

–забезпечення умов для гармонійного особистісного розвитку учнів;

–зростання професійної майстерності та творчого потенціалу педагогів;

- термін проведення: 2015-2020 рр..

Класи, в яких реалізується: 3в, 4в, 5г, 6б, 6г ,7а, 7б, 8в, 8г, 9а, 9в, 9г.

Кількість учнів: 355

Очікувані результати:

–робота педагогічного колективу навчального закладу як цілісної системи в плануванні й організації навчально-виховного процесу;

–постійний розвиток закладу освіти на підставі здійснення педагогічної практики тьюторства;

–підвищення рівня конкурентоспроможності навчального закладу;

–набуття навчальним закладом ознак сучасної відкритої системи освіти.

Етап реалізації: розробка та впровадження технологій тьюторства

Зміст роботи на цьому етапі:

– систематизація наукових досліджень з проблеми;

- розробка та впровадження технологій тьюторства в систему виховної роботи

– здійснення практичної підготовки учасників експерименту;

- розробка програм виховної роботи з класним колективом на засадах тьюторських технологій

- впровадження індивідуальних освітніх та виховних проектів

- розробка ресурсних карток

Досягнені результати:

Розробка науково-практичної моделі виховної системи, програм виховної роботи з використанням технологій тьюторства, отримання викладачами НВК (Савотіковою Л.В. та Шалабай Н.О.) сертифікатів тьюторів Всеукраїнського рівня.

Факти популяризації: матеріали були представлені на VIIІ Всеукраїнській виставці: «Сучасні заклади освіти 2017», проведення науково-практичної конференції, проведення педагогічної ради: «Впровадження технологій тьюторства в систему виховної роботи НВК».

Про розгляд питання результатів чергового етапу програми ДЕР. Для наукового обґрунтування кожного етапу ДЕР проводяться консультації з науковими керівниками, участь у Всеукраїнській тьюторській конференції (м. Київ).

Регіональний координатор ДЕР - Бачинська Євгенія Миколаївна, проректор з науково-методичної роботи КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук, доцент

Керівник закладу освіти С.Є. Михайлова


КАРТКА УЧАСНИКА ДЕР

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ
чергового етапу виконання програми

Тема дослідно-експериментальної роботи «Організаційно-педагогічні засади допрофільного та профільного навчання за педагогічною технологією «Росток»»

Рівень експерименту: регіональний (вказати нормативний документ). Наказ МОН України від 04.09.2015 №238

Назва етапу ДЕР - Організаційно-прогностичний (січень 2016 року – грудень 2016 року , Пошуково – формувальний етап (січень 2017 – травень 2019).

Об’єкт дослідження – до профільне та профільне навчання на засадах інтегративно–діяльнісного підходу за науково – педагогічною технологією «Росток».

Предмет дослідження – організаційно – педагогічні умови до профільного та профільного навчання на засадах інтегративно–діяльнісного підходу за науково – педагогічною технологією «Росток».

Заходи, спрямовані на реалізацію завдань експерименту в 2017/2018 н.р.:

№ з/п Захід Виконавець Очікуваний результат
1. Організація і проведення районних та обласних семінарів. Науково – методичний фестиваль з реалізації науково – педагогічної технології «Росток». Михайлова С.Є., Хмара А.М.., Кучеренко В.В., Черевко І.А., Волошена Р.В., учасники дослідно експериментальної роботи. Оволодіння педагогічними працівниками знаннями про особливості розвитку компетентного школяра в умовах допрофільної та профільної освіти за педагогічною технологією «Росток»
2. Участь у Восьмій Міжнародній педагогічній виставці «Освіта на шляху оновлення Михайлова С.Є., Хмара А.М.., Кучеренко В.В., Черевко І.А., Волошена Р.В., учасники дослідно експериментальної роботи Впровадження результатів дослідно – експериментальної роботи в практику роботи навчальних закладів області
3. Апробація інтегративно–діяльнісного методу на основі традиційних та авторських програм Автори (вчителі НВК) навчальних програм та посібників Підвищення рівня професійного розвитку педагогічних праців­ників на­вчаль­ного закладу, впровадження влас­них здобутків
4. Педагогічні ради « Про забезпечення наступності, системності та особистісної спрямованості навчально-виховного процесу НВК», : «Організаційно-педагогічні засади формування позитивного іміджу Боярського колегіуму», засідання НМР НВК Михайлова С.Є., Хмара А.М.., Кучеренко В.В., Черевко І.А., Волошена Р.В., учасники дослідно експериментальної роботи. Узагальнення результатів реалізації ДЕР .
5. Семінар-тренінг «Роль учителя в умовах дослідно –експериментальної діяльності НВК». . Семінар – аукціон ідей «Творча активність педагога – запорука якісного рівня роботи НВК» . Круглий стіл за участю адміністрації школи, вчителів – предметників, батьків, старшокласників «Формування позитивного іміджу Боярського колегіуму» Круглий стіл адміністрації, керівників ШМО та вчителів – методистів «Опрацювання теоретичного матеріалу з питань формування освітнього простору колегіуму» Михайлова С.Є., Хмара А.М.. Кучеренко В.,, Черевко І.А., Волошена Р.В., учасники дослідно експериментальної роботи. Підвищення рівня професійного розвитку педагогічних праців­ників на­вчаль­ного закладу, впровадження влас­них здобутків
6. Розроблення моделі розвитку компетентного школяра основної школи за умов допрофільної та профільної освіти за педагогічною технологією «Росток» Михайлова С.Є., Хмара А.М.. Кучеренко В.,, Черевко І.А., Волошена Р.В., учасники дослідно експериментальної роботи Апробація та впровадження моделі розвитку компетентного школяра в умовах допрофільної та профільної освіти за педагогічною технологією «Росток»
7. Розроблення, апробація та впровадження моделі допрофільного та профільного навчання на засадах інтегративно–діяльнісного підходу за науково – педагогічною технологією «Росток» Михайлова С.Є., Хмара А.М.. Кучеренко В.,, Черевко І.А., Волошена Р.В., учасники дослідно експериментальної роботи

Дата подання: 15.03.2017

Науковий керівник, консультант - Пушкарьова Тамара Олексіївна, заступник директора Інститут модернізації змісту освіти, кандидат педагогічних наук

Координатор програми ДЕР - завідувачка ІМЦ Швидка Лариса Семенівна

Керівник навчального закладу – Михайлова Стелла Євгенівна

Регіональний координатор (працівник методичної служби) - Бачинська Євгенія Миколаївна, проректор з науково-методичної роботи КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук, доцент

Проректор О.О. Дем'яненко

КАРТКА УЧАСНИКА ДЕР

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ чергового етапу виконання програми

Тема дослідно-експериментальної роботи: Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу індивідуалізації в освіті

Рівень експерименту: регіональний (Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №764 від 15.07.2015 р. про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів України).

Назва етапу ДЕР: концептуально – діагностичнийі терміни його реалізації: вересень 2016 – серпень 2017

Об’єкт дослідження: Особистість вчителя та учня

Предмет дослідження: індивідуалізація виховного процесу

Заходи, спрямовані на реалізацію завдань експерименту в 2017/2018 н.р.:

№ з/п Захід Виконавець Очікуваний результат
8. Впровадження індивідуально-особистісних навчальних планів учнів, аналіз та корекція індивідуальних навчальних траєкторій тьюторантів. Педагоги - тьютори Зразки індивідуально –особистісних навчальних планів учнів та методика їх формування.
9. Вивчення психологічного аспекту взаємодії та співпраці тьюторантів, їхніх батьків та тьюторів. Психологічна служба Висновки та рекомендації
10. Розробка тьюторських технологій, адаптованих до специфіки діяльності закладу. Педагоги - тьютори Матеріали до посібника
11. Створення власного інформаційного науково-методичного банку експериментальної діяльності та забезпечення його постійного розвитку. Педагоги - тьютори Методичний банк даних
12.

Дата подання:

Науковий керівник, консультант: Вєтров Сергій Володимирович, президент Тьюторської асоціації України, кандидат технічних наук

Координатор програми ДЕР: Погрібна Неля Сергіївна, директор Криворізького гуманітарно-технічного ліцею №129, кандидат пед. Наук

Керівник навчального закладу: Михайлова Стелла Євгеніївна

Регіональний координатор (працівник методичної служби)_________________

__________________________________________________________________

Проректор О.О. Дем'яненко

Кiлькiсть переглядiв: 413

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.